Ofertas de Emprego
A contratación laboral da Fundación CETAL está sometida ao determinado na Lei de Fundacións (Lei 50/2002 de 26 de decembro) para as fundacións do sector público estatal, segundo a cal os procesos de selección haberán de axustarse aos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade da correspondente convocatoria.
En consecuencia, os procesos de contratación de persoal levarase a cabo soamente cando haxa unha convocatoria debidamente aprobada e publicada e a selección non poderá facerse máis nada que entre os candidatos presentados á convocatoria de que se trate. Por tanto, non se terán en conta C. V. presentados fóra dos prazos establecidos ou que o foron para outra convocatoria distinta á que se estea resolvendo.

A continuación móstrase a información correspondente aos procesos selectivos actualmente abertos:
luns, 14 de novembro de 2016
Proceso de selección de persoal: Técnico de laboratorio especializado en bioloxía molecular

Bases da convocatoria.

A Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo - CETAL convoca un proceso selectivo para a cobertura dunha praza de Técnico de laboratorio especializado en bioloxía molecular.
martes, 10 de xaneiro de 2017
Resolución proceso selectivo - Técnico de laboratorio especializado en bioloxía molecular. Código: TE04.
Resolución de data 9 de xaneiro de 2017, pola que se procede a adxudicar a praza de Técnico de laboratorio especializado en bioloxía molecular á seguinte candidata por renuncia da primeira seleccionada.
 
mércores, 21 de decembro de 2016
Puntuacións totais. Resolución.
​Puntuación total e Resolución do proceso selectivo para a cobertura da praza de Técnico de laboratorio especializado en bioloxía molecular. Código: TE04.
 
xoves, 15 de decembro de 2016
Baremación FASE I e convocatoria FASE II.
Puntuación obtida na Fase I do proceso selectivo e convocatoria da Fase II.
 
mércores, 14 de decembro de 2016
Listaxe de admitidos e excluídos
Listaxe de admitidos e excluídos ao proceso selectivo para a cobertura da praza de Técnico de laboratorio especializado en bioloxía molecular. Código: TE04.
 
venres, 02 de decembro de 2016
Listaxe de admitidos e excluídos provisionalmente
​Listaxe de admitidos e excluídos provisionalmente ao proceso selectivo para a cobertura da praza de Técnico de laboratorio especializado en bioloxía molecular. Código: TE04.
Páxina 1 / 1     
 
 
CETAL · Centro Tecnológico Agroalimentario · Calle Montirón nº 154 · C.P 27002 · LUGO