Aviso Legal
AVISO LEGAL: Condicións xerais de utilización da páxina web www.cetal.es
 
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a titular do presente dominio web é a FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO - CETAL (en diante CETAL), con CIF G27354927 e domicilio a estes efectos en C/ Montirón nº154, 27002, Lugo. Correo electrónico de contacto: administracion@cetal.org
 
2.- USUARIOS
O acceso e/ou uso deste portal do CETAL atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.
 
3.- USO DO PORTAL
A web www.cetal.es proporciona o acceso a diversidade de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes ao CETAL ou aos seus licenciantes, aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso diligente e confidencial da mesma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que o CETAL ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (1) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (2) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (3) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do CETAL, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (4) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar manipular as súas mensaxes. O CETAL resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, o CETAL non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.
 
4.- RESPONSABILIDADE POLOS CONTIDOS
Os contidos incluídos na web que se achan dispoñibles para o público en xeral, só pretenden dar información xeral sobre o CETAL, as súas actividades e produtos e incluíronse a mero título informativo, polo que resultan insuficientes para tomar decisións ou situarse en casos concretos e, no caso da información relativa aos seus produtos, en ningún caso a súa consulta pode nin debe substituír a consulta a un profesional especializado.
Os contidos son facilitados de boa fe polo CETAL, con información que en ocasións pode proceder parcialmente de fontes externas. En razón desta circunstancia e da cantidade de información accesible, algúns dos datos ou textos dispoñibles poderían non ser completamente exactos ou actualizados, a pesar de que o CETAL emprega os seus mellores esforzos para que así sexa.
O CETAL rexeita outorgar calquera tipo de garantía respecto da idoneidade dos contidos incluídos na web para fins particulares de quen acceda a elas. En consecuencia, tanto o acceso á web como o uso que poida facerse da información e contidos incluídos na mesma, efectúase baixo a exclusiva responsabilidade de quen o realice e o CETAL non responderá en ningún caso e en ningunha medida, nin por danos directos nin indirectos, nin por dano emerxente nin por lucro cesante, polos eventuais prexuízos derivados do uso da web ou da información e contidos accesibles na devandita páxina.
O CETAL tampouco será en ningún caso responsable nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, por produtos ou servizos prestados ou ofertados por outras persoas ou entidades, ou por contidos, informacións, comunicacións, opinións ou manifestacións de calquera tipo orixinados ou vertidos por terceiros que resulten accesibles a través da web. O CETAL tampouco se responsabiliza do cumprimento por estes terceiros de calquera tipo de normativa legal, en especial, da relativa a protección de datos de carácter persoal e á sociedade da información e non se fai responsable en ningún caso nin dos contidos nin do estado das devanditas páxinas web.
O CETAL resérvase o dereito de suspender temporalmente e sen necesidade de previo aviso, a accesibilidade á web en razón da eventual necesidade de efectuar operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora da mesma. Así mesmo, o CETAL se reserva en todo caso o dereito unilateral a modificar as condicións de acceso á web, así como os contidos nela incluídos, que poderán ser eliminados, desenvolvidos ou actualizados, sen notificación previa.
O CETAL non será responsable dos posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo do sistema que soporta a web, de atrasos ou bloqueos no uso do devandito sistema causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no sistema da internet ou noutros sistemas electrónicos, así como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas.
A web é xestionada polo CETAL en España e calquera cuestión referente á mesma réxese pola lei española. O CETAL non garante que o contido da web sexa correcto segundo as lexislacións aplicables noutros países, nin que os produtos ou servizos que ofrece estean dispoñibles noutros territorios, nin coa mesma presentación, tamaños, envases, nin condicións.
O usuario que acceda a esta Web ou descargue o seu contido fóra de España, debe responsabilizarse de que actúa con arranxo á lexislación local que lle sexa de aplicación.
 
5.- PROTECCIÓN DE DATOS
O CETAL cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e vixía por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para iso, xunto a cada formulario de solicitude de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar, fará saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso.
Así mesmo, o CETAL informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.
 
6.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
O CETAL por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade do CETAL ou ben dos seus licenciantes.
Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do CETAL. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade do CETAL. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas do CETAL.
 
7.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE
O CETAL non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.
 
8.- MODIFICACIÓNS
O CETAL resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.
 
9.- LIGAZÓNS
No caso de que en www.cetal.es dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, o CETAL non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso o CETAL asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet.
Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.
 
10.- DEREITO DE EXCLUSIÓN
O CETAL resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.
 
11.- XENERALIDADES
O CETAL perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.
 
12.- MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN
O CETAL poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.
A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata debidamente publicadas, que sexan modificadas por outras.
 
13.- LEXISLACIÓN APLICABLE Y XURISDICIÓN
A relación entre o CETAL e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Lugo

 
 
CETAL · Centro Tecnológico Agroalimentario · Calle Montirón nº 154 · C.P 27002 · LUGO