Actualidade
O CETAL converterase en Laboratorio Nacional de Referencia para cuestións microbiolóxicas
luns, 21 de decembro de 2015

Dous Laboratorios en España, o de Seguridade Alimentaria do CETAL e o Arbitral do MAGRAMA, serán os Laboratorios Nacionais Referencia no Programa Nacional de Control Oficial da Produción Primaria Agrícola.
 

Unha das principais apostas tecnolóxicas da Fundación CETAL, desde a aprobación do plan inicial de actuación en 2012, foi a innovación en materia de seguridade alimentaria. Neste sentido creouse o LSA-CETAL, cuxa dotación se completou ao longo dos primeiros meses de 2015, para así dispoñer de tecnoloxía de alta precisión e especificidade, para a detección e caracterización dos diferentes patóxenos de transmisión alimentaria, empregando as técnicas analíticas máis novas nesta materia: métodos de inmunoensaio, de espectrometría de masas ou caracterización molecular de cepas mediante a utilización das metodoloxías máis vangardistas de análises do ADN (REP-PCR, RT-qPCR, secuenciación completa do xenoma bacteriano, etc.).
 
Unha vez completado o seu equipamento e incorporados os catro primeiros técnicos especialistas, o LSA-CETAL iniciou o proceso de acreditación mediante a implantación dun sistema de xestión de calidade no laboratorio baseado nos requisitos da norma UNE-NISO/IEC 17025 e os esixidos pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC). Para a consecución desta certificación de calidade, o CETAL conta co asesoramento de Innovative Solutions in Chemistry S.L. (ISC-Science), empresa de base tecnolóxica con servizos de consultoría, formación, asesoramento e implantación de sistemas de xestión da calidade.
 
Nas últimas décadas, a Unión Europea ha levado a cabo un extenso desenvolvemento normativo no referente a lexislación alimentaria, co obxecto, entre outros, de garantir a seguridade e a inocuidad dos produtos alimentarios. Os Estados Membros son os responsables de supervisar o correcto cumprimento das devanditas obrigacións mediante programas de control oficial. Un exemplo recente constitúeo o brote de toxiinfección alimentaria causado por E. coli en maio de 2011, a coñecida como “crise do cogombro”, e que realmente foi debida ao consumo de brotes xerminados. Como consecuencia desta crise e unha vez emitido o ditame por parte da Axencia Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA), as autoridades da UE en materia de saúde pública, aprobaron en 2013 regulamentación específica sobre os requisitos dos brotes e das sementes destinadas á produción de brotes en cuestións de trazabilidade e criterios microbiolóxicos. Para a súa aplicación no noso país aprobáronse dous reais decretos: 379/2014 e 9/2015.
 
Tras a aprobación do RD 9/2015, créase en España o Programa de Control Oficial da Produción Primaria Agrícola, cuxo obxectivo é o coñecemento dos perigos existentes e a correcta categorización dos distintos puntos de control, en base ao risco potencial que supoñen para a seguridade alimentaria as actividades neles desenvolvidas. Entre os recursos que poñerá a disposición o MAGRAMA para a execución deste Programa Nacional de Control Oficial, inclúese a designación dos Laboratorios Nacionais de Referencia nas materias de control do mesmo.
 
Na actualidade está a tramitarse o Real Decreto que ten como obxectivo a designación dos Laboratorios Nacionais de Referencia, así como a delimitación das súas funcións, para a correcta posta en marcha do Programa de Control Oficial da Produción Primaria Agrícola.
 
 
O borrador do Real Decreto, que está en trámite, indica o seguiente
 
 
Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación
 
1. Este real decreto ten por obxecto designar ao Laboratorio Arbitral Agroalimentario do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e á Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL), como Laboratorios Nacionais de Referencia no relativo aos controis oficiais realizados no marco do Programa de Control Oficial da Produción Primaria Agrícola, regulado no artigo 6 do Real Decreto 9/2015, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as condicións de aplicación da normativa comunitaria en materia de hixiene na produción primaria agrícola. Tamén ten por obxecto definir as funcións que estes laboratorios terán asignadas como consecuencia da designación.
 
2. O presente real decreto será de aplicación ás actuacións de control oficial que se realicen ao amparo do Programa de Control Oficial da Produción Primaria Agrícola.
 
Artigo 2. Designación do Laboratorio Arbitral Agroalimentario
 
Para os efectos deste real decreto desígnase ao Laboratorio Arbitral Agroalimentario do MAGRAMA, como Laboratorio Nacional de Referencia, en todas as actuacións de control oficial, realizadas ao amparo do Programa de Control Oficial da Produción Primaria Agrícola, nas que sexa necesario analizar mostras de calquera tipo de produto vexetal, chan ou auga, en relación con residuos de produtos fitosanitarios, con residuos de metais pesados; así como para a análise de formulados de produtos fitosanitarios.
 
Artigo 3. Designación da Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL)
 
Para os efectos deste real decreto desígnase á Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL), como Laboratorio Nacional de Referencia, en todas as actuacións de control oficial, realizadas ao amparo do Programa de Control Oficial da Produción Primaria Agrícola, nas que sexa necesario analizar mostras de calquera tipo de produto vexetal, chan ou auga, en relación con contaminación microbiolóxica; así como con calquera outro contaminante no ámbito da produción primaria agrícola, non contemplado na designación realizada no artigo 2.
 
Artigo 4. Requisitos dos Laboratorios Nacionais de Referencia
 
Para os efectos da designación realizada ao amparo do presente Real Decreto, os Laboratorios Nacionais de Referencia deberán:
 
a)        Incluír no alcance da súa acreditación todos os ensaios para os que sexa designado.
b)        Os ensaios incluídos no alcance deberán ser coherentes cos requisitos lexislativos vixentes e aplicables en cada caso.
c)         Participar nos ensaios de aptitude que organice o Laboratorio de Referencia da Unión Europea (LR-UE), cos procedementos de ensaio para as que fose designado, co fin de demostrar a súa competencia técnica.
d)        Asegurar a súa imparcialidade e ausencia total de conflito de intereses no que respecta ao exercicio das súas funcións como laboratorio oficial.
e)        Dispoñer dos mecanismos necesarios que garantan os principios de transparencia e confidencialidade de acordo co indicado no Regulamento 882/2004.
f)          Coordinar as actuacións necesarias cos laboratorios de todas as Administracións públicas ou privados, autorizados para realizar control oficial.
g)        Prestar asistencia técnica e científica ás autoridades competentes, para a posta en práctica dos plans de control oficial de alimentos e pensos.
h)        Establecer, cando sexa necesario, a colaboración cos centros de investigación, públicos ou privados, nacionais, comunitarios ou estranxeiros, cando devanditos centros investiguen temas relacionados co laboratorio de referencia.
i)          Transferir aos laboratorios oficiais e ás autoridades competentes das comunidades autónomas e da Administración Xeral do Estado a información e as novas técnicas que se desenvolvan polos laboratorios de referencia da Unión Europea.
j)          Efectuar as análises ou ensaios que, a efectos periciais ou con outros fins, sexanlles solicitados.
k)         Realizar as análises dirimentes, cando existise contradición entre a análise inicial e o contraanálises.
l)          Organizar ensaios comparativos cos laboratorios designados polas autoridades competentes para a realización do control oficial.
 

voltar
 
 
CETAL · Centro Tecnológico Agroalimentario · Calle Montirón nº 154 · C.P 27002 · LUGO